[http://www.dutchshelemiahministries.nl]
[mailto:info@dutchshelemiahministries.nl]
[Web Creator] [LMSOFT]
Het Einde en het Begin

Ik stond onder een boom en keek naar de sterren. Jij stond naast me en keek me aan. De wereld was groen en in de verten graasden wat schapen. Op een tak boven mij zat een merel en kwinkeleerde  zijn vrolijk lied. Mijn ogen tastten de hemel af en zagen slechts
wolken. Zij dreven voorbij in een zachtgrijze gloed.

Maar plots trilde de aarde en de merel vloog verschrikt op. De schapen in de verte raakten in paniek en vluchten alle kanten uit. Onder mijn voeten scheurde de grond als ware het papier en de boom achter mij spleet open, terwijl een grauwe rookwolk uit zijn midden opsteeg. In de hemel joegen zwarte wolken naar de verten en een verre regenboog vervaagde in een grauwe streep.

Ik nam je hand en samen vluchten wij naar de bewoonde wereld in de hoop daar veiligheid te kunnen vinden. Maar aangekomen in het dorp deinsden wij terug. Een verkoolde massa herinnerde ons aan een plek waar eens een kerk had gestaan en voor mij wentelde mensen zich in het stof. Huizen storten ineen en de leeuw verscheurde het lam in redeloze reddeloze angst. Brandend viel een houten kruis van een onherkenbare massa gebroken steen en de
rijken der aarde grepen hun goud, en vluchten in de hoop te redden wat het dierbaarste voor hen was op aarde. Maar de spleten, die waren ontstaan in de aardkorst en de vlammen die
daaruit opstegen deden het goud smelten en hun lichamen verteren.

Met afgrijzen keek ik naar een man, die kronkelend en steunend door het stof kroop, terwijl bloedende wonden uit het niets op zijn lichaam verschenen. Slechts een enkele man in een door het vuur geblakerd gewaad hief zijn handen in stil gebed en keek ons aan. Wij wisten en ik nam je beschermend in mijn armen en kuste je stil. De hemel spleet open en een helder verblinden licht bescheen de wereld terwijl een luide stem sprak : "Kijk om U heen, gij nietig klein mens en aanschouw de wereld zoals die reeds geworden is !"Wij keken elkaar in liefde aan, terwijl onze greep zich verstevigde. Ons leven ging in elkaar op en wij werden een. En tezamen met slechts enkele anderen bestegen wij de treden omhoog van de trap die gevormd werd door de liefde des Heren en betraden wij Des Heren Hemels. Want onze God was gekomen. En wij keken niet om.

  

graphicDutch ShelemiahMinistries
Jesaja 43: 18, 19:  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied;
 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?